(8-448) 49100

Mokyklos gatvė 3, Plateliai 90421

  plateliumm@plunge.lt

KONKURSAS ŪKVEDŽIO PAREIGOMS UŽIMTI 2021/03/03

Skelbiamas atviras konkursas Plungės rajono Platelių meno mokyklos ( biudžetinė įstaiga; Mokyklos g. 3, Plateliai, 90422 Plungės raj., kodas 191816847) ūkvedžio ( 0,5 etato, koeficientas 4,7 , neterminuota sutartis) pareigoms užimti.

Darbo pobūdis.

Veikla vadovaujantis mokyklos nuostatais, ūkvedžio pareigybės aprašymu: planuoti mokyklos ūkinę veiklą ir ją įgyvendinti, vesti mokyklos inventoriaus apskaitą, ją sisteminti; administruoti mokyklos internetinę svetainę; savarankiškai vykdyti kitas pareigybės aprašyme nurodytas ar mokyklos direktoriaus perduotas funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis išsilavinimas.

 2. Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, atitinkantys Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos reikalavimus.

 3. Valstybinės kalbos ir raštvedybos įgūdžiai.

Kiti reikalavimai:

Ūkvedys turi žinoti ir išmanyti:

 1. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą;

 2. Bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;

 3. Edukacinių aplinkų kūrimą;

 4. Mokinių saugumo užtikrinimą.

Privalumai:

 1. Aukštasis meninių technologijų išsilavinimas;

 2. Darbo patirtis IT sektoriuje kuriant ir prižiūrint internetines svetaines;

 3. Kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.

 3. Gyvenimo aprašymą.

 4. Savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes ir įgūdžius.

Pretendentas dokumentus pateikia siųsdamas el. paštu – plateliumm@plunge.lt .

Atrankos būdas – pokalbis testas nuotoliniu būdu.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo ( iki 2021 m. kovo 16 d.), įskaitant konkurso paskelbimo dieną, Plungės raj. Platelių meno mokyklos raštinėje, Mokyklos g. 3, Plateliai 90422 Plungės r..

Išsamesnė informacija telefonu 861567887.

Direktorius Virginijus Valančius

 

 

——————————————————————————————————————————————

Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą)

vadovo metų veiklos ataskaitai

priedas

Plungės rajono Platelių meno mokykla

Virginijus Valančius

METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2021-02-04 Nr. 3

(data)

Plateliai

(sudarymo vieta)

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Platelių meno mokyklos 2021-2023 m. strateginis planas

Programos pavadinimas – Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa. Programos parengimo argumentai: ja siekiama užtikrinti mokinių neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo kokybę, neformaliojo ugdymo mokyklos bendrųjų programų, ugdymo plano ir išsilavinimo standartų įgyvendinimą, mokyklos aprūpinimą intelektualiais ir materialiais ištekliais, rūpintis darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir persikvalifikavimu, padidinti meninio lavinimo ir lavinimosi prieinamumą įvairių meninio lavinimosi poreikių turintiems vaikams, planuoti lėšas, reikalingas švietimo paslaugoms finansuoti, vertinti asmenų poreikį mokytis visą gyvenimą bei suteikti reikalingas paslaugas per visus metus.

Ilgalaikis prioritetas – žmoniškieji ištekliai. Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas – ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje. Tikslas – tenkinti moksleivių savęs pažinimo, meninio lavinimosi, saviraiškos poreikius neformaliojo ugdymo įstaigose.

 

II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys (toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1. Užtikrinti savalaikį ataskaitų pateikimą ir įstaigos dokumentacijos tvarkymą.

Teisiškai tvarkinga įstaigos dokumentacija, atitinkanti visus raštvedybos reikalavimus.

Pateikiami dokumentai atitinka visus raštvedybos reikalavimus.

Sukurta įstaigos internetinė svetainė.

Mokyklos raštvedė kelia bendrosios raštvedybos kompetencijas.

2021 m. mokyklos biudžete suplanuotos lėšos svetainės administravimui.

2. Užtikrinti kokybišką neformaliojo ugdymo paslaugų vykdymą, pagal galimybes jas plėsti meno mokyklos skyriuose.

Pasirenkamųjų neformaliojo ugdymo meno dalykų gausa, įvairovė.

1 . Mokinių, lankančių programas, skaičius.

2Mokinių, dalyvavusių ir laimėjusių apdovanojimus tarptautiniuose, nacionaliniuose, respublikiniuose ir regioniniuose meistriškumo konkursuose, skaičius.

2020/2021 m. Platelių meno mokyklos 5 skyrius lanko 205 moksleiviai. Vaikai menų mokosi ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, išplėstinio meninio ugdymo programose.

 

Tarptautiniuose, nacionaliniuose, respublikiniuose, regioniniuose konkursuose 2020 m. dalyvavo 30moksleivių. Tarptautiniai,nacionaliniai, respublikiniai konkursai:

Tarptautinis jaunųjų akordeonininkų konkursas Kokneses muzikos mokykloje ( Latvija) – Ž. Kerpauskaitė – II vieta,

mok. A. Beržonskis;

Nacionalinis mokinių piešinių konkursas „ Knygų namų šviesa“ – V. Ruginytė piešinys atrinktas į parodą LMNŠC;

XVII tarptautinis vaikų piešinių konkursas „ Slavų šaltinis“ – V. Ruginytė – „ Gimtojo krašto grožio“ nominaci

jos laureato vardas;

II tarptautinis

Vytauto Mikalausko jaunųjų pianistų konkursas Panevėžyje – R. Valanąiutė – III vieta B kategorijoje, mokytoja E. Valančienė;

Tarptautinis atvirlaiškių konkursas

Utenos meno mokykloje –

J. Juočerytė – I,II vietos, K. Brezgytė – II, mok. V. Blistrubienė;

Respublikinė švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų paroda – konkursas „ Seku, seku pasaką – pasakų būtybės“ – R. Ruginytė I vieta, O. Astrauskaitė – III vieta, D. Džiogelis – III vieta, G. Jurkutė – įdomiausios kompozicijos nominacija, mok. L. Ruginienė;

respublikinis XIII – asis mokinių kūrybinių darbų konkursas „ Pravėriau vario vartelius“ – R. Ruginytė – III vieta;

VI respublikinis mažųjų šokėjų konkursas – festivalis Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centre „ Šokime kartu“ Junga“ aš ir tu“ – Šateikių skyriaus jaunieji šokėjai apdovanoti nominacijomis, mok. A. Bertašiūtė;

XXI – asis Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas Vilniuje – R. Valančiutė – konkurso diplomantė, mok. E. Valančienė;

Respublikinio Juozo Pakalnio konkurso Klaipėdos zoninis turas – G. Saukaitė ( saksafonas), G. Saukaitė ( trimitas), A. Rutkus ( eufonija), J. Šečkus ( trimitas), mokytojai L. Senkus, V. Valančius, koncertmeisterės K. Kondratavičienė, E. Valančienė.

Respublikinis moksleivių integruoto technologijų ir dorinio ugdymo konkursas – paroda „ Mano angelas sargas“ – R. Ruginytė – I vieta, mok. L. Ruginienė.

Regioniniai

konkursai:

Plungės savivaldybės kūrybinių darbų paroda – konkursas „ Korupcija moksleivių akimis“ – K. Blanchot – I vieta, V. Ruginytė – II vieta, L. Kaniavaitė – III vieta. Mokytoja – L. Ruginytė;

Kretingos meno m. – konkursas – festivalis „ Kūrėjo kodas“ – R. Ruginytė – I vieta, K. Blenchot – nominacija už originalumą, E. Kaniavaitė – nominacija už tradicijų puoselėjimą. Mokytoja – L. Ruginienė;

Plungės kultūros centras – XX – asis Žemaitijos jaunųjų menininkų sąjūdis – „ Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“: E. Budrytė – emocingiausio darbo nominantė;

Plungės LIONS Club „ Taikos plakato“ jaunųjų dailininkų konkursas – nugalėtoja A. Čiuldytė, mok. V. Blistrubienė;

Nugalėtoja R. Ruginytė, mok. L. Ruginienė

 1. Čiuldytės darbas atrinktas vertu atstovauti Lions klubą tarptautiniame konkurse JAV;

Lietuvos moksleivių liaudies dailė konkursas „ Sidabro vainikėlis“ – R. Ruginytė – III vieta, E. Kaniavaitė III vieta, mok. L. Ruginienė;

3. Užtikrinti tinkamą įstaigos valdymą, tobulinant visą valdymo sistemą.

4. Tobulinti ugdymo procesą, įsisavinant naujas mokymo technologijas ir priemones.

Stiprinami įstaigos bendruomenės ryšiai, skatinamas bendradarbiavimas tarp mokytojų.

Įdiegiamos naujos mokymo technologijos ir kokybiškai panaudojamos mokymo procese.

Organizuotų susirinkimų su mokytojais skaičius

Aiškūs darbo pasidalinimo kriterijai

Didesnis direktoriaus pavaduotojo įveiklinimas.

. Įdiegtų ir panaudotų naujų technologijų skaičius.

 

Organizuotų mokytojų susirinkimų skaičius:

Reguliarūs mokytojų metodinių grupių pirmininkų susirinkimai 2 kartus per mėnesį, arba esant būtinybei – dažniau; viso – 28 susirinkimai per metus;

Bendri visų mokytojų susirinkimai ( mokytojų taryba) – 1 susirinkimas kas 2 mėnesiai, esant būtinybei – dažniau; viso 7 susirinkimai per metus.

Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, raštvedė, mokytojai savo pareigas vykdo pagal patvirtintus jų pareigybių aprašus.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui dirba pagal patvirtintą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašą.

2020 m. mokytojai ugdyme įvaldė Facebook, Messenger, Viber, Teams, Skype, Zoom.

Dailės specialybės mokytojai ugdymui naudoja iš Spec. Programos lėšų m,okyklos įsigytus personalinius kompiuterius su dokumentinėmis kameromis, kameromis prie stacionarių kompiuterių.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)

Užduotys

Priežastys, rizikos

Dėl pavasarį įvesto karantino 4 moksleiviai po zoninės atrankos Klaipėdoje nedalyvavo baigiamajame J. Pakalnio konkurse Kaune.

 

Covid -19 pandemija pakoregavo tradicinės moksleivių vasaros kūrybinės- poilsio stovyklos pravedimą, ji neįvyko.

Moksleiviai nedalyvavo Platelių, Alsėdžių, Žemaičių Kalvarijos, Šateikių, Kulių bendruomenių planuotuose, bet dėl pandemijos neįvykusiuose kultūriniuose renginiuose.

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

Ugdymo procesas iš kontaktinio buvo pakeistas nuotoliniu. Kad tai vyktų kokybiškai, mokytojai, moksleiviai pakėlė į aukštesnį lygį savo kompetencijas ugdyme naudojant IT įrankius, platformas.

Meninis ugdymas nuotoliniu būdu negali tęstis perilgai, nes nukenčia bendra ugdymo kokybė.

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

       
       

III SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas

Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas langelis

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Užduotis „ Plėtoti vaikų formalųjį ir neformalųjį švietimą papildančias programas, užtikrinant tinkamo pedagoginio personalo buvimą“. Vykdomų ugdymo programų kaimo vietovėse pasirinkimo galimybė, jose dirbantis ir šias programas kartu su moksleiviais vykdantis pedagogų personalas.

Labai gerai

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Užduotis „ Įgyvendinti mokytojų etatinio apmokėjimo modelį“ vykdoma sklandžiai.

Užduotis „ Užtikrinti sklandų ES lėšų įsisavinimą, atnaujinant mokyklai reikalingą inventorių“-_ES projektas „ Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“įvykdytas/

Gerai

   

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti

6.1. Komunikavimo skyrių bendruomenėse, su moksleivių tėvais tobulinimas.

6.2. Mokyklos gyvenimo viešinimas, sklaida.

____________________ __________ _________________ __________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

IV SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:

Platelių meno mokyklos vadovas Virginijus Valančius nuosekliai į visuose 5 mokyklos skyrius vaikų meniniam ugdymui siekia pritraukti aukščiausios kompetencijos mokytojus, nuolat gilinasi į šių bendruomenių meninio neformalaus ugdymo poreikį. Atnaujintas mokyklos instrumentarijus, įvedami nauji mokymo metodai, instrumentai priemonės.

Platelių meno mokyklos bendruomenė jo darbą vertina gerai.

Platelių meno mokyklos tarybos pirmininkė

Ramunė Šečkuvienė 2021-02-04

(parašas) (vardas ir pavardė) (data)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:

 

 

______________________ __________ _________________ __________

(švietimo įstaigos savininko teises ir (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

pareigas įgyvendinančios institucijos

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens

pareigos)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.

V SKYRIUS

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

9.1. Parengti ir tinkamai vykdyti

Priemones ugdymo procesui modernizuoti.

Užtikrinant darbo sklandumą ir efektyvumą mokyklos bendruomenė nuotoliniam ugdymui, komunikavimui, vaizdo konferencijoms naudoja nuotolinio mokymo sistemą Microsoft Teams . Įdiegtas ir naudojamas elektroninis dienynas.

Patvirtinta programos „ Office 365 AI“ , skirtos švietimo įstaigoms, licencija. Ugdymo valdymo ir ugdymo įgyvendinimo procese pilnai įdiegta ir naudojama sistema Microsoft Teams.

Iki 2021.08.31 parengta ir patvirtinta elektroninio dienyno naudojimo mokykloje tvarka. Pilnai įdiegtas ir naudojamas elektroninis dienynas.

9.2. Ieškoti metodų ir priemonių ugdymo programų įvairovės plėtrai ir ugdymo kokybės gerinimui.

Mokykloje vykdomas visų skyrių ugdymo programų plėtros tęstinumas. Vykdomos priemonės, skatinančios kiekvieno mokinio individualią pažangą, didelį dėmesį kreipiant į trišalius pokalbius – susitikimus ( mokytojas – mokinys – tėvai).

Į 2021 -2022 m. m. ugdymo planą įtrauktos naujos ugdymo programos, metodai nauji nuotolinio mokymo būdai, priemonės, įrankiai. Gerėja mokinių ugdymosi motyvacija, asmeninė pažanga. Patiriama mokymosi sėkmė.

9.3. Remiantis veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais parengti ir vykdyti ilgalaikę vieno modulio kvalifikacijos tobulinimo programą.

Vykdomas kryptingas kvalifikacijos tobulinimas, užtikrinantis ugdomosios veiklos efektyvumo didinimą , siekiant geresnių ugdytinių pasiekimų ir mokyklos pažangos.

Parengta ilgalaikė mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa.

Programa įgyvendinta iki 2021.12.31.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)

10.1. Situacija dėl Corona viruso

10.2. Žmogiškieji faktoriai (ligos, kitos aplinkybės)

10.3. Sumažintas finansavimas, lėšų trūkumas

____________________ __________ _________________ __________

(švietimo įstaigos savininko teises ir (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

pareigas įgyvendinančios institucijos

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens

pareigos)

Susipažinau.

____________________ __________ _________________ __________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)